Vispārīgā informācija

Sveķu pamatskola nodrošina speciālo pamatizglītību un profesionālo pamatizglītību 1. - 3. kursa izglītojamiem ar dažādiem intelektuālās attīstības traucējumiem.

1. – 9. klasēs skolēni apgūst speciālās pamatizglītības programmas. Lai sagatavotu skolēnus praktiskai dzīvei, līdztekus vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem jau no 5. klases tiek mācīta mājturība un tehnoloģijas, kurā kā atsevišķi priekšmeti ietverti rokdarbi, šūšana, ēdienu gatavošana, dārzkopības pamati, kokapstrāde. Skolā tiek mācīta angļu valoda. Valodas korekcijas darbu skolā veic logopēds. Skolēniem ir iespēja apmeklēt fizioterapijas nodarbības gan individuāli, gan grupā. Ir nodrošināta iespēja iegūt velosipēda vadītāja apliecību. Beidzot 9.klasi, izglītojamajiem tiek izsniegta valsts apstiprināta apliecība par Vispārējo pamatizglītību. Skolā darbojas pedagogs- karjeras konsultants.

Pēc 9. klases Sveķu pamatskola skolēniem piedāvā iespēju turpināt izglītību profesionālās pamatizglītības programmās.

Arodkursos skolēni var apgūt

  • profesionālās pamatizglītības programmu „Būvdarbi” 1.profesionālajā  kvalifikācijā „Būvstrādnieks”;
  • profesionālās pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi” 1.profesionālajā kvalifikācijā „Virtuves darbinieks”;
  • profesionālās pamatizglītības programmu „Komerczinības” 1.profesionālajā kvalifikācijā „Pārdevēja palīgs”;
  • profesionālās pamatizglītības programmu "Mājturība" 1. profesionālajā kvalifikācijā "Mājstrādnieks/ Mājkalpotājs".

Pēc trim apmācības kursiem izglītojamie kārto centralizēto kvalifikācijas eksāmenu un iegūst apliecību par profesionālo kvalifikāciju, kas paplašina iespēju iegūt darbu pēc skolas beigšanas.

Sveķu skola šobrīd ir viena no skaistākajām novada skolām. Ir veikta skolas fasādes renovācija, iekštelpu remonts, realizēts skolas apzaļumošanas projekts. Skolas apkures sistēma ir izveidota atbilstoši Eiropas standartiem.

Mācības notiek labiekārtotos, mājīgos  mācību kabinetos. Ir moderns, ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkots pavāra palīga kabinets, kurā ir 8 darba vietas ar mūsdienīgām elektroierīcēm un mājturības piederumiem,  kabineti remontstrādniekiem, kabinets betonēšanas darba pamatu apmācībai, praktisko iemaņu apgūšanai laboratorija, pārdevēja palīgu kabinets. Skolā ir datorkabinets ar interneta pieslēgumu, pieci mācību kabineti ir aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, pieci kabineti aprīkoti ar interaktīvajiem stendiem. Jaunāko klašu skolēni var atpūsties relaksācijas telpā, kur ir bumbiņu vannas un slidkalniņi. Vidējā un vecākā posma skolēni attīsta un pilnveido sportiskās iemaņas trenažieru zālē. Ir izveidotas gaišas un mājīgas telpas mācību un atpūtas vajadzībām “C” apmācības līmeņa skolēniem. Pie skolas izveidots moderns āra trenažieru komplekss, bērnu rotaļu laukums, izvietots āra basketbola grozs.

Mūsu skolā visi skolēni ir  nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām un mācību procesam nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Lai paplašinātu izglītojamo redzesloku un atpūtas iespējas, regulāri tiek organizētas bezmaksas ekskursijas uz skaistākajām Latvijas vietām, izstādēm, muzejiem, rūpniecības uzņēmumiem. Visiem izglītojamajiem ir pieejama labiekārtota, mājīga bibliotēka ar daudzveidīgu grāmatu klāstu. Bibliotēka darbojas arī kā informācijas centrs ar datoriem, kuriem ir interneta pieslēgums. Skolēni regulāri piedalās rajona bibliotēkas rīkotajos konkursos, darbojas bērnu žūrija.

Pēc mācību stundu beigām skolēni mācās, darbojas, pavada brīvo laiku internāta grupās internāta skolotāju uzraudzībā. Visiem izglītojamajiem pieejama bezmaksas naktsmītne - internāts. Divreiz nedēļā skola apmaksā ceļa naudu uz mājām. Ikvienam skolas audzēknim ir nodrošināta četrreizēja bezmaksas ēdināšana.
Skolā nodrošināti pilnvērtīgi sanitārie apstākļi- labiekārtotas tualetes un dušas telpas,  automātiskā veļas mazgājamā mašīna. Ir regulāra un kvalitatīva bezmaksas medicīniskā aprūpe, ko nodrošina 2 medicīnas māsas un ģimenes ārste. Sadarbību ar vecākiem un pašvaldībām veic sociālais pedagogs. Konsultācijas sniedz izglītības psihologs.

Skolēniem ar kustību traucējumiem atbalstu sniedz trīs sociālās aprūpētājas. Skola ir piemērota, lai šeit brīvi varētu pārvietoties skolēni ratiņkrēslos vai ar staiguli. Skolā ir divi pacēlāji, kas izvietoti abos skolas korpusos.

Skolēnu talanti tiek attīstīti ārpusstundu nodarbībās un aktivitātēs. Ikvienam skolēnam ir iespēja piedalīties skolas un ārpusskolas pasākumos.