Vispārīgā izglītība

1. – 9. klasēs Sveķu pamatskola realizē sekojošas licencētās izglītības programmas:

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Izglītības programmas kods 21015811, licence Nr. V- 8192 (19.08.2015.)21015811

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

Izglītības programmas kods 21015911, licence Nr. V- 8193 (19.08.2015.)21015911

Skolotāji strādā pēc VISC apstiprinātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām, kā arī ir izstrādājuši tām atbilstošus individuālos plānus izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem  vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Lai sagatavotu skolēnus praktiskai dzīvei, līdztekus vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem jau no 5. klases tiek mācīta mājturība un tehnoloģijas, kurā kā atsevišķi priekšmeti ietverti rokdarbi, šūšana, ēdienu gatavošana, dārzkopības pamati. Skolā tiek mācītas angļu valoda. Valodas korekcijas darbu skolā veic logopēds. Skolā strādā izglītības psihologs.  un sociālais pedagogs. Skolēniem ir iespēja apmeklēt ārstnieciskās vingrošanas nodarbības un ritmiku sertificētu fizioterapeitu vadībā. Ir nodrošināta iespēja iegūt velosipēda vadītāja tiesības. Skolā darbojas bibliotēka un lasītava ar datoriem, kuriem nodrošināts interneta pieslēgums.

Beidzot 9.klasi, izglītojamajiem tiek izsniegta valsts apstiprināta apliecība par Vispārējo pamatizglītību. Pēc 9. klases Sveķu internātpamatskola skolēniem piedāvā iespēju turpināt izglītību arodkursos.

Sveķu pamatskola piedāvā konsultatīvo un metodisko palīdzību izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un viņu vecākiem, kā arī novada pedagogiem, kuri īsteno speciālās izglītības programmas. Pasākumu plānu skat. pielikumā.